Skip to content

REGULAMIN KLUBU MUKS UNIA WARSZAWA

 

REGULAMIN KLUBU MUKS UNIA WARSZAWA

pkt. 1

Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować barwy klubowe zarówno na obiekcie sportowym, jak i w życiu codziennym.

pkt. 2

Zawodnicy powinni dążyć do podnoszenia swoich umiejętności sportowych oraz wiedzy szkolnej
a) w przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce szkolnej Trener koordynator na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodników w prawach członkowskich, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

pkt. 3

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody.

pkt. 4

Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, a także rodzicom zawodników na 30 minut przed rozpoczęciem meczu ligowego oraz bezpośrednio po meczu ligowym.

pkt. 5

Podstawą do gry zawodnika w meczach jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.
a) zawodnik, który w ciągu tygodnia opuścił 2 treningi, nie musi być brany pod uwagę przy ustalaniu kadry meczowej na dane spotkanie ligowe.
b) zawodnicy zobowiązani są przebywać w szatni najpóźniej na 10 minut przed  rozpoczęciem treningu.

pkt.6

Sprzęt, który zawodnik otrzymuje jest własnością Akademii i powinien być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Akademii sprzęt należy zwrócić trenerowi prowadzącemu (z wyjątkiem sprzętu za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu).

pkt.7

Podczas meczów i treningów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie. Nie podpowiadanie zawodnikom (od tego jest trener).

pkt.8

Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia klubowe obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

pkt. 9

Zawodników obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów gazowanych. Powyższy zakaz obowiązuje bezpośrednio przed, w trakcie oraz bezpośrednio po treningach i meczach, a także podczas wyjazdów (turnieje, obozy) organizowanych przez klub.

pkt. 10

Każda nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika na meczu ligowym lub sparingowym może być karana czasowym zawieszeniem na okres od 1 do 3 tygodni. W trakcie zawieszenia zawodnik będzie mógł brać udział w treningach, jednak nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecze.

pkt.11

Samowolne podjęcie treningów (bez zgody Zarządu Klubu) w innym klubie, może skutkować zawieszeniem zawodnika w prawach członkowskich naszego klubu na okres 1-12 miesięcy. W takim przypadku sprawa będzie kierowana do Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej celem dalszych wyjaśnień

pkt. 12

Czasowe zawieszenie zawodnika w prawach członkowskich nie zwalnia go z opłacania składki zawodniczej.
Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z klubu.

pkt. 13

Zawodnik powinien mieć wykupione  dodatkowego ubezpieczenie sportowe, klub posiada podstawową polisę OC i NNW

pkt 14

Zawodnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich pozwalających na uprawianie sportu

pkt 15

Rodzice akceptując powyższy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez MUKS Unia Warszawa na poznanych i opisanych w regulaminie zasadach ,oraz na umieszczenie reklam sponsorów drużyny na otrzymanych i zakupionych strojach meczowych, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych.

Wszelkie uwagi lub propozycje proszę kierować na piśmie do Zarządu Klubu.